Medezeggenschapsraad

 

Inspraak en zeggenschap van ouders en medewerkers op school is geregeld via de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De medezeggenschapsraad (MR) heeft als taak en wettelijk recht de belangen van leerlingen, personeelsleden en ouders te behartigen.

De MR op de Troubadour bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De personeelsgeleding van de MR worden gekozen door het team en de oudergeleding door een algemene verkiezing onder alle ouders. De zittingstermijn is 3 jaar.

De MR vergadert ongeveer 6x per jaar. Onderwerpen die op de agenda kunnen staan zijn bijvoorbeeld:

  • Schoolontwikkeling
  • Vakantierooster en studiedagen
  • Groepsverdeling en personele bezetting
  • Begroting

De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Het laatste houdt in dat de directie een voorgenomen besluit pas mag nemen als de MR heeft ingestemd.

De MR vergaderingen zijn openbaar. Elke ouder mag de vergaderingen dus bijwonen. U moet dit wel vooraf aangeven bij de voorzitter. U kunt agendapunten aandragen en spreekrecht aanvragen. De directie is (gedeeltelijk) aanwezig bij de vergaderingen

Naast de MR op schoolniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. Hierin is ook de Troubadour vertegenwoordigd.

 

De MR bestaat uit de volgende leden

Oudergeleding

  • Wouter van Hoof 
  • Lisanne Nagtegaal
  • Vacture (wordt ingevuld in schooljaar 2024-2025)

Personeelsgeleding

  • Stella Sneijders (voorzitter en leerkracht groep 3)
  • Else Roovers (leerkracht groep 8)
  • Vacature (wordt ingevuld in schooljaar 2024-2025)

 

Notulen MR vergaderingen