Ondersteuning van leerlingen

 

Leerlingen willen het liefst onderdeel zijn van een klas. Ons uitgangspunt is daarom altijd om de ondersteuning die een leerling nodig heeft zoveel mogelijk in de klas te geven door de eigen leerkracht. Onze lesmethodes zijn afgestemd op de populatie leerlingen en bieden voldoende mogelijkheden tot differentiatie op niveau, tempo en hoeveelheid. Leerlingen die makkelijk leren krijgen in de klas extra uitdaging en leerlingen die leren moeilijker vinden krijgen extra ondersteuning in de klas. 

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Toch kan het soms voorkomen dat speciale hulp in of uit de klas nodig is, omdat de groepsleerkracht niet de juiste ondersteuning kan bieden, expertise heeft of de tijd niet heeft om dit zorgvuldig te doen. Op de Troubadour zijn er zeer veel mogelijkheden om een leerling extra te ondersteunen. De kwaliteitscoördinatoren zijn samen met de groepsleerkrachten verantwoordelijk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We hebben ervaring met leerlingen met ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie, lichamelijke handicaps, leerlingen met een beneden of bovengemiddeld IQ of andere uitdagingen. U kunt onze ondersteuningsmogelijkheden ook terugvinden in het schoolondersteuningsprofiel. We vinden het belangrijk om samen met ouders te bekijken welke aanpak het beste past en hoe we thuis en school zo optimaal mogelijk kunnen laten samenwerken.

Soms wordt een externe specialist ingeschakeld. Naar aanleiding van observaties en een professioneel onderzoek worden dan verdere acties in de klas ondernomen.

We werken samen met diverse instanties die hulp kunnen geven, u kunt daarbij denken aan het ondersteuningsteam van SKPO (een team van experts die met ons mee kunnen denken over een leerling), een logopedist, een fysiotherapeut, een dyslexiespecialist, de GGD, de jeugdarts, WIJ Eindhoven, bureau Jong en Jeugdzorg.

 

Opvang van anderstalige leerlingen

We hebben veel ervaring met leerlingen die nog geen Nederlands spreken. We bieden leerlingen van groep 1 t/m groep 6 een plek op onze school. We bieden deze leerlingen via een persoonlijk plan taalondersteuning en leren ze binnen korte tijd Nederlands. We bekijken in groep 4 t/m 6 per aanmelding of we de ondersteuning op dat moment kunnen bieden. Plaatsing zal afhankelijk zijn van het aantal leerlingen, de al aanwezige thuistalen en plaats in onze eigen taalklas. Leerlingen van groep 7 en 8 verwijzen we naar de taalklas op basisschool De Kameleon, basisschool De Wereldwijzer of het Stedelijk college.

 

Passend onderwijs & Inclusiever onderwijs

Ieder kind is welkom op onze school. Leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeftes (iedereen in ontwikkeling heeft behoefte aan een vorm van ondersteuning) gaan met elkaar naar school en leren van en met elkaar. Zoveel mogelijk op onze school in onze wijk. De verschillen tussen leerlingen zijn het uitgangspunt waar we het onderwijs en de ondersteuning om heen organiseren. Oftewel, leerlingen hoeven zich niet aan te passen aan het onderwijssysteem, maar wij passen het aan op de leerlingen. We stellen onszelf steeds de vraag: hoe zetten we alle beschikbare middelen, expertise, ruimten en leermiddelen in voor de leerling?  Dit kan een leerkracht niet alleen, maar vraagt om sterke betrokkenheid van ondersteuners, ouders, kwaliteitscoördinatoren, directeur, jeugdhulp- en zorgprofessionals. 

In het kader van Passend Onderwijs maakt SKPO deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven. Dit samenwerkingsverband coördineert in Eindhoven, Best, Son en Breugel de samenwerking tussen scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO).

Op de website van het samenwerkingsverband, www.po-eindhoven.nl, vindt u informatie over passend onderwijs in onze regio en de aangesloten schoolbesturen en scholen.

In het kader van Passend Onderwijs heeft de school zorgplicht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit betekent dat de basisschool waar een leerling wordt aangemeld, de plicht heeft om een passende onderwijsplek te vinden indien school zelf niet of onvoldoende kan afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit kan ook een andere basisschool zijn.