Visie op goed onderwijs

 

Basisschool De Troubadour laat het onderwijs goed aansluiten op de maatschappij van de 21e eeuw. We zijn er voor alle leerlingen of ze nu heel makkelijk leren of extra ondersteuning nodig hebben. Iedereen is welkom op onze school.

We willen het volle leerpotentieel van een leerling benutten. Dit houdt in dat we als basisschool de opdracht hebben om elke leerling tot bloei te laten komen op onze school.

Op de eerste plaats is onze school daarom een veilige plek, waar je mag zijn wie je bent of wil worden. We leiden leerlingen op tot wereldburgers die zich bewust zijn van hun plaats in de wereld. We leren ze respecteren dat iedereen uniek is.

De school fungeert als mini maatschappij waarin leerlingen de ruimte en vrijheid krijgen om op een veilige manier te oefenen een wereldburger te worden.De leerlingen voelen de ruimte om hun opvattingen te delen, dat zij daar niet op afgerekend worden, dat er verschillende perspectieven naar voren kunnen komen in gesprekken en dat leerlingen het gevoel hebben dat hun mening er op school toedoet.

Daarnaast is de Troubadour een school waar leerlingen fouten mogen maken en het beste uit zichzelf mogen halen. We nemen de ideeën van leerlingen en hun ouders serieus. We benaderen elkaar met een open blik en een glimlach op het gezicht.

Kortom een school waar je elke dag met plezier heengaat.

Op de Troubadour vinden we het belangrijk dat we in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 onderwijs aanbieden. We hebben daarom voor verschillende vakgebieden een visie geschreven. Daarnaast finetunen we ons onderwijs steeds verder en is voor andere vakgebieden visie in ontwikkeling.  

Het team op De Troubadour staat voor een leven lang leren. Er wordt aandacht besteed aan onderwijsontwikkelingen door team en individuele bijscholingstrajecten.

 

Visie op leren 

Leren is leuk!   

Op de Troubadour leren en ontwikkelen we samen. Leerkrachten en leerlingen worden uitgedaagd om zich doorlopend te ontwikkelen. Daarmee is leren een continu en doelgericht proces op onze school. Alle leerlingen verdienen een instructie die bij ze past en ze uitdaagt, want we hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen.  

   

De leerkracht doet ertoe!   

Het is de taak van de leerkracht om leerlingen te begeleiden in de zone van naaste ontwikkeling. De leerkracht neemt hierbij een rol aan die past bij de behoefte van de leerling en het lesdoel.    

De leerkracht draagt kennis over, begeleidt, coacht, stimuleert en monitort. De leerling en de leerkracht zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces van de leerling. De inrichting van een rijke en diverse leeromgeving is hierbij een belangrijke voorwaarde op onze school.    

Visie op eigenaarschap 

De Troubadour is een veilige leeromgeving.  

Vanuit de drie basisbehoeften (relatie, competentie en autonomie) verzorgt de Troubadour onderwijs dat ervoor zorgt dat de leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen en mede-eigenaar worden van hun eigen leerproces. 

Onze school draagt bij aan het vergroten van eigenaarschap.  

We dagen de leerlingen uit nieuwsgierig te zijn en stimuleren ze om mee te denken in hun leerproces. Naast een stevige basis voor rekenen en taal, hebben we aandacht voor de brede ontwikkeling. We vergroten de zelfstandigheid en intrinsieke motivatie. 

Hierdoor stappen onze leerlingen zelfverzekerd de snel veranderende wereld in.  

Visie op wereldburgerschap 

De Troubadour verzorgt toekomstgericht en uitdagend primair onderwijs in Eindhoven dat bijdraagt aan de kennis, de vaardigheden en de attitude die leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen tot actieve, verantwoordelijke en nieuwsgierige wereldburgers.    

Op De Troubadour leren we met een open blik naar de wereld om ons heen te kijken. We zien en omarmen elkaars verschillen. Met een open en nieuwsgierige houding maken we kennis met verschillende culturen. Naast leren in de Nederlandse taal kunnen onze leerlingen zich met zelfvertrouwen uiten in het Engels. We zijn ons bewust van onze ecologische voetafdruk en we werken samen aan de wereld van vandaag en morgen.    

Van ‘ik en de wereld’ naar ‘de wereld en ik’.   

Visie op taal 

 Op De Troubadour leren en ontwikkelen we samen, ook op het gebied van taal. Alle leerlingen verdienen een taal- en spellinginstructie die bij ze past en ze uitdaagt. We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen op het gebied van taal- en spellingonderwijs.   

We besteden bij ons taal- en spellingonderwijs aandacht aan het opdoen van kennis, het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van een attitude.   

  

We maken onderscheid in onze didactische aanpak tussen taal en spelling:  

Bij taal richten we ons op betekenisvol en interactief taalonderwijs. Interactief taalonderwijs houdt rekening met de verschillen tussen leerlingen en het vraagt van ons een flexibel inzetbare didactiek. We vinden het belangrijk dat leerlingen mondelinge en schriftelijke taal kunnen toepassen in de maatschappij van de 21e eeuw.  

Bij spelling richten we ons op een eenduidige, schoolbrede en gestructureerde didactische aanpak. Een aanpak waarbij de rol van de leerkracht groter is. Kennisoverdracht en het aanleren van de spelling- en grammaticaregels vinden we hierbij belangrijk.  

Visie op meertaligheid  

We erkennen en herkennen meertaligheid op De Troubadour, omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen zich gehoord en gezien voelen op onze school. We verwelkomen alle leerlingen, welke taal ze ook spreken.    

We bieden onze leerlingen een taalrijke en betekenisvolle speel-/ leeromgeving waarin Nederlands de hoofdtaal is. We geven onze leerlingen daarnaast de gelegenheid om op bepaalde momenten ook in hun thuistaal te kunnen communiceren. Op deze manier versterken we de taalontwikkeling van meertalige leerlingen en worden leerlingen zich al vroeg bewust van de diversiteit in talen.    

Naast het leren in het Nederlands en de erkende plaats van thuistalen vinden we het belangrijk dat leerlingen met zelfvertrouwen Engels leren spreken. Op onze school hebben we m.b.t. meertaligheid een aantal taalafspraken opgesteld.   

Visie op rekenonderwijs    

 Op de Troubadour leren en ontwikkelen we samen, ook op het gebied van rekenen. Alle leerlingen verdienen een rekeninstructie die bij ze past en ze uitdaagt waar nodig. We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen op het gebied van rekenonderwijs.  

   

Middels een eenduidige, gestructureerde en schoolbrede aanpak zorgen wij ervoor dat alle leerlingen een solide basis ontwikkelen in essentiële rekenvaardigheden. Automatiseren van basisvaardigheden is van groot belang voor vlot, accuraat en vol zelfvertrouwen rekenen, daarom besteden we veel aandacht aan het oefenen en onderhouden van deze vaardigheden. Ons rekenonderwijs integreert betekenisvolle contexten en praktische toepassingen, zodat leerlingen zien hoe rekenen verbonden is met hun dagelijks leven.  

  

Door differentiatie en het bevorderen van kritisch denken worden leerlingen aangemoedigd actieve deelnemers te zijn van hun eigen leerproces.  Door positieve procesgerichte feedback, successen te vieren en uitdagingen aan te gaan, willen we het zelfvertrouwen van leerlingen in hun rekenvaardigheden versterken.