Onze resultaten

 

Op de Troubadour streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin al onze leerlingen tot bloei kunnen komen en hun volle leerpotentieel kunnen ontwikkelen. Een belangrijke benadering die we hierbij omarmen is het werken vanuit hoge verwachtingen. De verwachtingen die leerkrachten van leerlingen hebben spelen een rol in kansengelijkheid. Als een leerkracht hoge verwachtingen van een leerling heeft, gaat deze leerling vaak beter presteren. Werken vanuit hoge verwachtingen betekent dat we geloven in de capaciteiten van alle leerlingen ongeacht hun achtergrond of startpunt. 

Om dit goed te kunnen doen monitoren we de resultaten van ons onderwijs nauwkeurig, systematisch en cyclisch. 

 

Toetsen

We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van uw kind goed en zorgvuldig te volgen. De leerkracht observeert uw kind en om te volgen of uw kind de lesstof heeft begrepen, maakt uw kind toetsen.  

We nemen in groep 3 t/m 8 toetsen af die horen bij de lesmethodes die we gebruiken. Dit zijn methodeafhankelijke toetsen. De methodetoets wordt aan het einde van een blok afgenomen en geregistreerd. Bij sommige vakken wordt er ook een pretoets afgenomen, zodat een leerkracht beter kan inschatten aan welke doelen hij of zij meer of minder aandacht moet besteden.  

We vinden het belangrijk om geen onnodige druk te leggen op leerlingen wanneer er een toets gaat plaatsvinden. Een toets is niet meer dan een afsluiting van een blok waarin we kunnen meten in hoeverre de doelen worden beheerst. Toetsen worden daarom niet aangekondigd in de Roffel.

In groep 1-2 worden geen toetsen gebruikt maar volgen we de leerlingen d.m.v. het observatiesysteem van KIJK.

 

Leerlingvolgsysteem

Daarnaast nemen we 2x per jaar methodeonafhankelijke toetsen af. We gebruiken hiervoor de toetsen van IEP. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. We krijgen zo een goed beeld van de ontwikkeling van elke leerling, maar ook op groep- en schoolniveau.

Met de IEP toetsen volgen wij de ontwikkeling van taal, rekenen en lezen. Net als wij vindt IEP dat een kind meer is dan taal en rekenen. Met het IEP leerlingvolgsysteem is het ook mogelijk om de ontwikkeling op het gebied van leeraanpak, creatief vermogen en de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen. Dit wordt hoofd, hart en handen genoemd.

De toetsen brengen in beeld wat uw kind al kan en wat hij/ zij nog moet leren. We kijken naar de ontwikkeling die uw kind heeft gemaakt. IEP vergelijkt uw kind vooral met zichzelf en bekijkt of uw kind gegroeid is. Een landelijk gemiddelde is hierin niet leidend. 

 

Resultaten IEP doorstroomtoets groep 8

In de onderstaande tabel ziet u allereerst de ondergrens van de onderwijsinspectie en het landelijk gemiddelde.  Onze school wordt vergeleken met scholen met ongeveer dezelfde populatie leerlingen. Het betekent dat van de onderwijsinspectie 85% van de leerlingen niveau 1F moet halen op onze school en 55.1% van de leerlingen 2F/ 1S niveau.

U ziet in de volgende tabel dat wij op alle vakgebieden daar ruim boven zitten.

  1F 2F/ 1S
Ondergrens inspectie 85% 55.1%
Landelijk gemiddelde 96,8% 65,9%
De Troubadour 1F 2F/ 1S
Lezen 100% 93%
Taalverzorging 100% 71%
Rekenen 95% 68%

 

Uitstroom van groep 8 naar het voortgezet onderwijs in 2023-2024

 

Praktijkonderwijs 0
VMBO Basis 0
VMBO Basis/ kader 0
VMBO Kader 2
VMBO Kader/ theoretisch 1
VMBO Theoretisch 5
VMBO Theoretisch/ HAVO 2
HAVO 5
HAVO/ VWO 8
VWO 18
Totaal 41